Freaky BBC takes his new secretary on a fucking tour around the office